О насМаркиБлогРазвитие ПоставщикамРабота КонтактыB2B

Konkurs Modnik!

Konkurs Modnik!

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Abitoo Sp. z o.o., Młyny 90, 37-552 Młyny, NIP: 7272792527.

2. Fundatorem nagrody jest Ogranizator.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook i Instagram.

4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/Abitoooffprice i www.instagram.com/abitoooffprice/ (zwanej dalej “Fanpage”)

Warunki uczestnictwa

5. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć skończone 18 lat.

6. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook i Instagram.

7. Warunkiem udziału w konkursie jest 

●  Wybranie 3 produktów ze sklepu Abitoo w swoim ulubionym kolorze od różnych marek;

● Nagranie filmu, podanie (napisz lub powiedz) nazwy marek i ceny artykułów;

● Opublikowanie filmu z osobistej strony w sieci społecznościowej „Facebook” i „Instagram”

z #skarbyAbitoo;

● W opisie podanie adresu sklepu Abitoo, w którym nakręcono film (miasto i nazwa galerii).

8. Konkurs trwa od 2.11.2022 r. do 06.12.2022 r. do godziny: 23:59

9. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 23.12.2022 za pośrednictwem Fanpage.

10. Ogranizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a.

12. W konkursie zostanie wybranch 5 zwycięzców.

13. Pracownicy firmy Organizatora wybiorą film, który ich zdaniem jest najbardziej kreatywny, w ten sposób zostanie wyłoniony zwycięzca konkursu.

14. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku lub przez adres e-mail.

Nagroda

15. Nagrodą w konkursie jest: voucher na zakupy w sklepie Abitoo o wartości 100 zł

16. Nagrodę można odebrać w jednym ze sklepów Abitoo

Adresy sklepów:

Galeria Biłgorajska, ul. 3 Maja 13,

Galeria nad Nilem, ul. Rzeszowska 10, Kolbuszowa,

Galeria Nowy Świat, ul. Krakowska 20, Rzeszów,

Outlet Graffica, ul. płk. Leopolda Lisa - Kuli 19, Rzeszów,

Galeria Rynek, ul. Traugutta 1, Tomaszów Lubelski

Galeria Venus, ul. Wyszyńskiego 17, Świdnik

Galeria Wamex, ul. Jana Pawła II 19, Łęczna

Galeria Karuzela, ul. Pruchnicka 10, Jarosław

17. Nagrodę należy odebrać nie później niż do dnia 31.01.2023 r. Po tym terminie nagroda traci ważność.

18. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.

19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.

20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

21. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

22. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

23. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

24. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na facebooku”

25. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

Postanowienia końcowe

26. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

27. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

28. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.