О насМаркиБлогРазвитие ПоставщикамРабота КонтактыB2B

Regulamin konkursu Facebook Abitoo Sp. z o.o.

Regulamin konkursu Facebook Abitoo Sp. z o.o.

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Abitoo Sp. z o.o., Młyny 90, 37-552 Młyny, NIP: 7272792527.

2. Fundatorem nagrody jest Ogranizator.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/Abitoooffprice (zwanej dalej “Fanpage”)

Warunki uczestnictwa

5. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć skończone 18 lat.

6. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.

7. Warunkiem udziału w konkursie jest zaznaczenie „lubię to” na Fanpage oraz opisanie swojej wymarzonej jesiennej stylizacji.

8. Konkurs trwa od 24.10.2020 r. do 07.11.2020 r. do godziny: 23:59

9. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 09.11.2020 za pośrednictwem Fanpage.

10. Ogranizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a.

Zadanie konkursowe

11. Zadanie konkursowe polega na polubieniu naszego Fanpage oraz opisaniu swojej wymarzonej jesiennej stylizacji.

12. W konkursie zostanie wybranch 3 zwycięzców.

13. Pracownicy firmy Organizatora wybiorą komentarz, który ich zdaniem jest najbardziej kreatywny, w ten sposób zostanie wyłoniony zwycięzca konkursu.

14. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku lub przez adres e-mail.

Nagroda

15. Nagrodą w konkursie jest: voucher na zakupy w sklepie Abitoo

16. Nagrodę można odebrać w jednym ze sklepów Abitoo

Adresy sklepów:

17. Nagrodę należy odebrać nie później niż do dnia 31.12.2020 r. Po tym terminie nagroda traci ważność.

18. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.

19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.

20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

21. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

22. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

23. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

24. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na facebooku”

25. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

Postanowienia końcowe

26. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

27. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

28. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.